คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Tab Icon 1
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
สำนักงานปลัด
Hover Image

24.06.2565

รองปลัดภานุวัฒน์ฯ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน ROBOTICS & AUTOMATION SYMPOSIUM 2022

สำนักงานปลัด
Hover Image

24.06.2565

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ชุดใหม่

สำนักงานปลัด
Hover Image

24.06.2565

รองปลัดฯ วรวรรณ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women) ประจำปี 2565

สำนักงานปลัด
Hover Image

22.06.2565

รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สอจ. ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 76 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 17 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

Hover Image

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

Hover Image

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.39น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิด “งานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง” โดยมีนายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ ทางด้านการตลาด ให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางและเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่ และเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่และกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคต่อไป

Hover Image

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนางพิกุลทอง รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดสัมมนา เรื่อง “การประกอบกิจการโรงงาน มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Hover Image

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 / 2565 ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564