Secretary of Industry News

 
Office of Permanent Secretary
 
Activities Report
 
Procurement Results
 
Activities Photo

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Provincial Industry News

All provinces news

Central

North

Northeast

South

Eastern

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

News Update

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ”คนดีมี MIND ของศทส.”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือก ”คนดีมี MIND ของ ศทส.” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

MINERALS ACT,B.E.2560

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

News Update

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวสุมาลี มองเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมประกอบพิธี

การประชุมกิจกรรมการยกระดับกลไกสนับสนุนการดำเนินการเนินงานธุรกิจด้วยเครือข่ายหน่วยงานและผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (RISMEP)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายพลวัฒน์ อ่อนขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมการยกระดับกลไกสนับสนุนการดำเนินการเนินงานธุรกิจด้วยเครือข่ายหน่วยงานและผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (RISMEP) ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางโสภิตสุดา เพชรชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

News Update

ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายปรีชา อินทนะ วิศวกรชำนาญการพิเศษ และนายธีรพล สุขวัฒนาสินิทธิ์ วิศวกรปฏิบัติการ ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯพ.ศ.2548 บดย่อยเศษพลาสติก และอัดเศษโลหะ ของโรงงานแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/12 ม.2 ถ.ชลบุรี-แกลง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขณะตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจการโรงงาน ไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

ตรวจติดตามคำสั่งปรับปรุงแก้ไขโรงงาน

วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีมอบหมายให้ นายพัฒนะ แก้วจาเครือ วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจติดตามข้อสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงงานแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขณะตรวจสอบพบว่า โรงงานได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งในการส่งน้ำเสีนและตะกอน และดินปนเปื้อนให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานเรียบร้อย และได้กำลังอยู่ในระหว่างขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารส่วนขยายจากทางเทศบาลฯ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการตรวจติดตามโรงงาน ต่อไป

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการขนย้ายกากแคดเมียม

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายดวงจันทร์ อุ่นชาติ วิศวกรปฏิบัติการ และนายวรเมธ จันทีนอก วิศวกรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย บริษัทฯขนย้ายกากแคดเมียม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการขนย้ายกากแคดเมียม โดยเตรียมใส่ถุง Double Bag และปิดปากถุงกากแคดเมียม จำนวน 140 ถุง ณ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมการขนย้ายกากแคดเมียม ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย และส่งกลับไปยังจังหวัดตาก เพื่อบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ต่อไ

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายถนอม วงศ์พุทธรักษาวิศวกรชำนาญการพิเศษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี โรงงานปล่อยฝุ่นละออง เขม่าควัน และส่งเสียงดัง ของ โรงงานแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยขณะเข้าตรวจสอบ พบ มีฝุ่นละออง เขม่าควัน จากปลายปล่องเล็กน้อย สาเหตุเนื่องมากจาก การไม่ระมัดระวังในการเลือกใช้เชื้อเพลิง รวมถึงขั้นตอนการทำงาน สำหรับประเด็นเสียงดัง มีเสียงดังเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบออกสู่ภายนอกโรงงาน แต่อย่างใด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วจะได้สั่งการ ให้มีมาตราการป้องกันฝุ่นละออง เขม่าควัน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะส่งผลต่อ ผู้ที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงงาน ต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

News Update

จังหวัดชัยนาท เดินหน้ายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง ”การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบพัฒนาจังหวัด) ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ ราย

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Call 03

Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021