What are you looking for?

Secretary of Industry News

Tab Icon 1
Office of Permanent Secretary
Tab Icon 2
Activities Report
Tab Icon 4
Procurement Results
Tab Icon 5
Activities Photo

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Provincial Industry News

All provinces news

76 Provinces

Central

18 Provinces

North

17 Provinces

Northeast

20 Provinces

South

14 Provinces

Eastern

7 Provinces

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

News Update

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

News Update

Hover Image

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.39น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิด “งานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง” โดยมีนายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ ทางด้านการตลาด ให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางและเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่ และเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรหรือตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่และกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคต่อไป

Hover Image

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนางพิกุลทอง รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543

Hover Image

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นางสาววิภารัตน์ กลิ่นขจร เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

Hover Image

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้ นายเมธา บุญเพ็ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ร่วมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 9? ผ่านระบบ Web Conference (Zoom) ณ ห้องกลุ่มโรงงานฯ ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

News Update

Hover Image

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดสัมมนา เรื่อง “การประกอบกิจการโรงงาน มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Hover Image

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 / 2565 ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Call 02
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021