พันธกิจ

 

พ.ศ. 2566 - 2570

 

1) กำหนด ขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่

2) ส่งเสริม พัฒนา กำกับ ดูแลอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

3) สนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ