คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Tab Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
สำนักงานปลัด
Hover Image
งาน THAIFEX – Virtual Trade Show

writtenBy : สำนักงานปลัด

11.05.2564

เตรียมพบกับ ประสบการณ์ใหม่ที่จะยกงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม มาไว้บนโลกออนไลน์ พร้อมชมนิทรรศการเสมือนจริง ภายในงาน THAIFEX – Virtual Trade Show ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

07.05.2564

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุนน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนโดยรอบเขตพระราชฐาน เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนโดยรอบเขตพระราชฐาน

สำนักงานปลัด
Hover Image

07.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

สำนักงานปลัด
Hover Image

07.05.2564

สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อตรง (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562)

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อตรง(การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม)

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อตรง (การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ม.127)

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อตรง (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562)

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 76 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 17 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ได้แก่ ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลในระยะเวลา 9 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Hover Image

ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ ”ตลาดปันสุข คาราวานสินค้าของเด่นของดีจังหวัดอุทัยธานี” ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)

Hover Image

กิจกรรมจิตอาสาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งมอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ขอความร่วมมือท่านให้บันทึกข้อมูลปริมาณ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และกากอุตสาหกรรมผ่านเมนู G14 ของระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววณิชญา ป้อพร้อย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และ นางสาวธัญญลักษณ์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 บรรยายเรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนมาลัยดินหอม หมู่ที่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โกสัมพี โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

Hover Image

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

Hover Image

กฎกระทรวงการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานจำพวกที่ 1 หรือโรงงานจำพวกที่ 2

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ได้แก่ ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลในระยะเวลา 9 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Hover Image

หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายหรือมีข้อมูลเบาะแสขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ผู้พบเห็นการกระทำผิดกฏหมายให้แจ้งนายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

Hover Image

ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานบันทึกข้อมูล วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากอุตสาหกรรม (G14)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ ”ตลาดปันสุข คาราวานสินค้าของเด่นของดีจังหวัดอุทัยธานี” ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่)

Hover Image

กิจกรรมจิตอาสาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งมอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐาน GHPs Codex (ครั้งที่ 2) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมือง 12490 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ขอความร่วมมือท่านให้บันทึกข้อมูลปริมาณ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และกากอุตสาหกรรมผ่านเมนู G14 ของระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ขอความร่วมมือท่านให้บันทึกข้อมูลปริมาณ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และกากอุตสาหกรรมผ่านเมนู G14 ของระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

Hover Image

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวสุดาพร ทองทับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอัจฉรา จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

Hover Image

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ชั้น 3

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564