คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Tab Icon 1
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
ข่าวสำนักงานปลัดฯ
Hover Image

17.05.2565

ก.อุตฯ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ข่าวสำนักงานปลัดฯ
Hover Image

17.05.2565

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบงานพร้อมสานต่อนโยบาย ”ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย”

ข่าวสำนักงานปลัดฯ
Hover Image

15.05.2565

วันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส

ข่าวสำนักงานปลัดฯ
Hover Image

11.05.2565

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building Network: CBN)

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สอจ. ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 76 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 17 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

Hover Image

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอุษา แก้วละเอียด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวสกุลรัตน์ แตงอ่อน นักวิชาการมาตรฐานและนางดรุณี แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตสนใจยื่นคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 5 ราย 8 ผลิตภัณฑ์

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกบุคลากรตัวแทน สปอ. ในการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อน สปอ. สู่นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ 4.0 ณ ห้องประชุมอัลฟ่า ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดพะเยา ปี 2564 - 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีต่อไป ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

Hover Image

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์ Gift & Liftstyle หัวข้อ ”How to High Growth with Business Networking”

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกบุคลากรตัวแทน สปอ. ในการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อน สปอ. สู่นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ 4.0 ณ ห้องประชุมอัลฟ่า ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะ ยินขุนทด หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายอนุสรณ์ ทัศศรี วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ณ ห้องประชุม Grand Atrium โรงแรม เครสโค บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด

Hover Image

วันที่? 17? พฤษภาคม? 2565? เวลา?09.00-16.00น.? นายนพดล? ชีวะอิสระกุล? อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี? มอบหมายให้นายดุจเทพ? ทองมาก? วิศวกรปฏิบัติการ? กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนปีการศึกษา2565? ณ? ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี? โดยมีนายชาญชัย? จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี? เป็นประธานคณะทำงาน

Hover Image

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวนาตยา ยามวัน นักวิชาการมตรฐาน พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา ช่วงประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดินทางมาส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพมหานคร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอุษา แก้วละเอียด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวสกุลรัตน์ แตงอ่อน นักวิชาการมาตรฐานและนางดรุณี แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตสนใจยื่นคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 5 ราย 8 ผลิตภัณฑ์

Hover Image

การตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) สำหรับการขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564