คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Tab Icon 1
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
สำนักงานปลัด
Hover Image

26.09.2565

ปลัดฯ กอบชัย มอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย รง.เกี่ยวกับกากอุตฯ และปรับปรุงดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับการเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.รง. พ.ศ.2535

สำนักงานปลัด
Hover Image

26.09.2565

ปลัดฯ กอบชัย มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

สำนักงานปลัด
Hover Image

24.09.2565

สำนักงานปลัด ก.อุตฯ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัด
Hover Image

23.09.2565

สำนักงานปลัด ก.อุตฯ จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม และการปรับปรุงดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับการเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ด้านการเงิน)

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สอจ. ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 76 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 17 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาววิรากร กาญจนถึง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน

Hover Image

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวคุณัณญา ธีระกุลพิศุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติงานพิธีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในพิธีต่างๆ ณ อาคารพุทธโสภณ วัดพระงาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

Hover Image

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายธนาธิป เพชรสุด นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดตรัง ตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง กับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่เห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวาระจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่กำหนดให้บริเวณศาลากลางจังหวัดตรังเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยฯ และให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและประกาศมาตรการให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรถือปฏิบัติ (นำร่อง) ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว มีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายด้านการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมวิทยา ชั้น 6 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Hover Image

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายไพโรจน์ หลักเพชร นายช่างรังวัดชำนาญงาน และนางสาวโสภาวรรณ์ ชูศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเพดาน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่ 11)

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวสาคร พุ่มทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน พร้อมด้วยนางรจนา ทิวาลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผนฯ ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เขตบริหารงานอ้อยและน้ำตาลทราย ๔ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต ๑๔ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณารับรองผลการจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล และผู้แทนชาวไร่อ้อย โดยมี นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ

Hover Image

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายบุญรวย เลิศวนิชย์ทิพย์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางจิรชยา เหล่าสะพาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พระราชทาน ในโครงการถวายเทียนพรรษา มหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565

Hover Image

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวต้องตา บุญมาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวอารียา ชนะชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

Hover Image

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในการลงพื้นที่อาชีพดีพร้อม ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาววิรากร กาญจนถึง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน

Hover Image

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวคุณัณญา ธีระกุลพิศุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติงานพิธีจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในพิธีต่างๆ ณ อาคารพุทธโสภณ วัดพระงาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

Hover Image

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายธนาธิป เพชรสุด นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดตรัง ตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง กับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่เห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวาระจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่กำหนดให้บริเวณศาลากลางจังหวัดตรังเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยฯ และให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและประกาศมาตรการให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรถือปฏิบัติ (นำร่อง) ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว มีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายด้านการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมวิทยา ชั้น 6 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Hover Image

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายไพโรจน์ หลักเพชร นายช่างรังวัดชำนาญงาน และนางสาวโสภาวรรณ์ ชูศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเพดาน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564