คุณกำลังมองหาอะไร?

 

กองกลาง

 

กองกลาง
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 430 6950
เว็บไซต์: http://center-mng.industry.go.th

 

กองกฎหมาย

 

กองกฎหมาย
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 430 6957, 02 430 6983
เว็บไซต์: http://ola.industry.go.th

 

กองตรวจราชการ

 

กองตรวจราชการ
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 430 6954
เว็บไซต์: http://oig.industry.go.th

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 430 6963
เว็บไซต์: http://psd.industry.go.th

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 430 6960
เว็บไซต์: http://ict.industry.go.th

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 430 6967
เว็บไซต์: http://mig.industry.go.th

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 430 6971
เว็บไซต์: http://pdg.industry.go.th

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 430 6974
เว็บไซต์: http://anti-corrupt.industry.go.th

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
75/6 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 430 6977
เว็บไซต์: http://hrd.industry.go.th