คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Tab Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

การประชุมและศึกษาดูงานเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง SUPERCRITICAL FLUIDS EXTRACTION (SFE)

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

วันนี้ (17 ธันวาคม 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการแถลงข่าว

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

วันนี้ (24 ธันวาคม 2563) เวลา 9.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ ขึ้นเวทีเสวนา งานดินเนอร์ทอล์ค “แนวหน้า ฟอรั่ม 2020 ก้าวข้ามวิกฤติ COVID-19 กับแม่ทัพใหญ่เศรษฐกิจ”

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

วันนี้ (23 ธันวาคม 2563)  เวลา 10.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

การประชุมคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สุริยะ สั่งโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่นที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวกวดขัน คัดกรองพนักงานอย่างเคร่งครัดป้องกันโควิด-19

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

ก.อุตฯ เลื่อนการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน 22 - 25 ธ.ค.63 ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะมีความเหมาะสม

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของส่วนกลางและจังหวัดกาฬสินธุ์

Hover Image

ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการโรงงาน อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม QR CODE

Hover Image

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ.2564

Hover Image

กฎกระทรวงการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานจำพวกที่ 1 หรือโรงงานจำพวกที่ 2

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20)

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (TSC+) แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด ด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus โดยสามารถเข้าประเมินผ่านเว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th หรือ QR Code ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขนี้

Hover Image

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มนโยบายและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 26 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายประสงค์ อุไรวรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

Hover Image

วันที่9เมษายน2564 เวลา9.30 น. นางอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม อพท.4 อ.เมือง จ.สุโขทัย

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP พร้อมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของส่วนกลางและจังหวัดกาฬสินธุ์

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

Hover Image

ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เพื่อให้สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน ดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำคำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (GOOD FACTORY PRACTICE) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19สำหรับผู้ประกอบการและพนักงานให้สามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ดำเนินงานในปัจจุบัน ปรับตัวเป็นการใช้ชีวิตวิถีใหม่ “New Normal” เพื่อผู้ประกอบการมั่นใจ พนักงานปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อภาคธุรกิจองค์รวมต่อไป

Hover Image

“ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” “ปฏิบัติตนในการรักษาวินัย ทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เน้นหลักการพัฒนาตนเองแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์เรื่อง กิจกรรมโครงการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีประชาสัมพันธ์เรื่อง กิจกรรมโครงการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการโรงงาน อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม QR CODE

Hover Image

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ.2564

Hover Image

กฎกระทรวงการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานจำพวกที่ 1 หรือโรงงานจำพวกที่ 2

Hover Image

กฎกระทรวง การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ.2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมาย นายวิเชียร? ทองด้วง? หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม? พร้อมด้วย นายวีรยุทธิ์ ธรฤทธิ์ วิศวกรปฏิบัติการ และ นายภาสกร? ยุตาคม เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน? ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีชาวบ้านได้รับผลกระทบในการปล่อยควันส่งกลิ่นเหม็นจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ณ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการตรวจสอบโรงงานและบริเวณรอบๆโรงงานไม่พบการกระทำความผิดของโรงงาน ที่เป็นต้นเหตุให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งมา และไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมาย พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่ม แต่ประกาศใด ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงงานมีกำลังใจในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นจนสามารถประกอบกิจการโรงงานได้ตามปกติในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป

Hover Image

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

Hover Image

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและพิธีลงนาม MOU 3 ฝ่าย ระหว่างอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ที่ปรึกษาโครงการฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประกอบการ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล (งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้ประกอบการจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและร่วมลงนาม MOU จำนวน 31 ราย จาก 20 สถานประกอบการ แบ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้ได้มาตรฐานระดับสากล จำนวน 10 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 ราย จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 ราย จังหวัดยะลา จำนวน 4 ราย กิจกรรมการพัฒนายกระดับวิสาหกิจก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 10 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดปัตตานี จำนวน 5 ราย จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 ราย จังหวัดยะลา จำนวน 1 ราย และหลังจากนี้ที่ปรึกษาจะได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในด้านที่กำหนดไว้ต่อไป

Hover Image

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจริยา ศิวายพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม บริการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ ณ จุดคัดกรอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564