คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Tab Icon 1
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
สำนักงานปลัด
Hover Image

06.02.2566

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กำชับเข้มตรวจราชการอย่างจริงจัง ย้ำเดินตามแนวอุตสาหกรรมวิถีใหม่ สู่ความสำเร็จ 4 มิติ

สำนักงานปลัด
Hover Image

02.02.2566

บอร์ดอีวี เคาะแพคเกจส่งเสริมลงทุนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่อีวี อัดวงเงิน 24,000 ล้านบาท รองรับการเป็นฐานการผลิตแบตฯ เทคโนโลยีระดับเซลล์ (Cell)

สำนักงานปลัด
Hover Image

02.02.2566

ปลัดฯ ณัฐพล วางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ รองรับวัตถุดิบการเกษตร สร้างเม็ดเงินกระจายสู่ภาคกลางตอนบน

สำนักงานปลัด
Hover Image

02.02.2566

ปลัดฯ ณัฐพล ลงพื้นที่ จ. นครสวรรค์ เร่งเดินหน้านโยบาย MIND เน้นย้ำ สอจ. ดูแลชุมชนรอบโรงงาน บูรณาการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ตอบรับแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริม Bioeconomy

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สอจ. ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 76 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 17 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2566

Hover Image

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดป้ายสนามกีฬาสิริวัณณวรี ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และข้าราชการในพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4

Hover Image

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายณัฐพร ยอดไกรศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวพิชยดา ศรีวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟังการรายงานผลการติดตามและประเมินผล ผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom..Meeting..ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนแนวทางพระราชดำริในด้านต่างๆ ประกอบด้วยผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การบริหารงบประมาณ ”งบกลาง” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ***ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย***

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2566

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดป้ายสนามกีฬาสิริวัณณวรี ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และข้าราชการในพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Hover Image

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาววิรากร กาญจนถึง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นายพิสิทธิ์ เชี่ยวงาน พนักงานธุรการ ส4 และนางสาวอัจฉรา สินยัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำรวจรายการเตาอบรมควันยางพาราแบบลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จำกัด อำเภอปะเหลียน สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบ่อพัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด สาขาหนองสามห้อง สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว (โรงรมบ้านโคกทรายเหนือ) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนพลา จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รวม 5 สหกรณ์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 เตา

Hover Image

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายธนาธิป เพชรสุด นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ และนางสาวโสภาวรรณ์ ชูศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมรับฟังการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมลูกนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมฯ

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวธราวรินทร์ กาญจนาณัฐวัฒน์ นักวิชาการมาตรฐาน พร้อมด้วย นางสาวโสภาวรรณ์ ชูศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาแนะนำการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) เพื่อยกระดับงานบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. บริษัท คีพบ๊อกซ์ จำกัด : 24/33 ถ.บางรัก ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง - มอก.เอส 79-2562 การบริการร้านกาแฟ - มอก.เอส 116-2565 การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย 2. บริษัท โชคภานุนันท์ จำกัด : 16 ถ.บ้านโพธิ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย มอก.เอส 116-2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02
บูรณาการและขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570