คุณกำลังมองหาอะไร?

วิสัยทัศน์

 

พ.ศ. 2560 - 2564

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับทบทวน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2564

 

พ.ศ. 2563 - 2565

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565

 

พ.ศ. 2566 - 2570

บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน