ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

แถบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แถบรายงานกิจกรรมต่างๆ
รายงานกิจกรรมต่างๆ
แถบการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
แถบภาพงานกิจกรรม
ภาพงานกิจกรรม
สำนักงานปลัด
Hover Image

01.04.2566

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัด สร้างระบบฐานข้อมูลดิจิทัลทันสมัย ปลูกจิตสำนึกข้าราชการด้วยคุณธรรม และการสร้างทีมทำงานเชิงรุก เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด

สำนักงานปลัด
Hover Image

01.04.2566

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งปลูกถ่าย DNA คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมสร้างค่านิยมสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงานปลัด
Hover Image

31.03.2566

รปอ.ณัฏฐิญาฯ ชี้แนะแนวทางการให้กู้คู่ความรู้กับ SME D Bank พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูล I-industry ส่งต่อและขยายฐานการพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน

สำนักงานปลัด
Hover Image

31.03.2566

กนอ. เผย จ่ายเงินเยียวยาประมงพื้นบ้านแล้ว 939 ราย มูลค่ากว่า 93.9 ลบ. ปลื้มโครงการท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ 3 คืบหน้าเกินเป้า คาดเสร็จทันปี’ 70

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สอจ. ปี 2564

สำนักงานปลัด
Hover Image

12.05.2564

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สำนักงานปลัด
Hover Image

25.12.2563

สรุปผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566

สอจ.ตราด พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2

วันที่ 2 เมษายน 2566 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลา 100 ปีตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

สอจ.ตราด พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2

วันที่ 2 เมษายน 2566 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลา 100 ปีตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

สอจ.ตราด ลงพื้นที่ติดตามที่ปรึกษ่ากิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ประจำปี 2566

  วันที่ 1 เมษายน 2566 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณรัตน์ เข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามที่ปรึกษา กิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) ประจำปี 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าคลองสองน้ำ ครั้งที่ 3 ทั้งนี้มีการสอนทำผลิตภัณฑ์ ของชำร่วยจากเศษผ้า และ กล้วยหอมทอด

สอจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรม “Kick-off ลานตีราคามังคุดวัดดงกลาง ประจำฤดูกาลผลิต 2566”

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม “Kick-off ลานตีราคามังคุดวัดดงกลาง ประจำฤดูกาลผลิต 2566” บริเวณตลาดกลางมังคุดวัดดงกลาง อำเภอเขาสมิง โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้มีการประมูลมังคุดของสมาชิกเกษตรกรผ่านแพลตฟอร์มช่องทางการตลาดกลางสินค้าเกษตร ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวนับเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดตราด สร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดและผู้รับซื้อมังคุดจากเกษตรกร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2566

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อประเมินศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 ราย 1. บริษัท ป้อนคำหวานจำกัด 2. โรงงานกรีนคิทเช่น 3. บริษัท เพชรบุรีไทยดีเสริท จำกัด 4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”และวันข้าราชการพลเรือน

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 วัดคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

ตรวจสอบสต็อคน้ำมันปาล์มของจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายโดม ถนอมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวพรศิริ มณีแสง ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนคณะทำงานเข้าร่วมตรวจสอบสต็อคน้ำมันปาล์มของจังหวัดนราธิวาส ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผลการตรวจสอบพบปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ คงเหลือในถังเก็บ จำนวน 1,047.557 ตัน

สอจ.ภูเก็ต เข้าพิธีรับมอบลายผ้าพระราชทาน  “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

สอจ.ภูเก็ต เข้าพิธีรับมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02

บูรณาการและขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570